Domowy Kościół

Ruch Światło-Życie

Rejon Naramowice - Umultowo, diecezji poznańskiej

DIAKONIA (gr. „posługiwanie”), służebna postawa Kościołów i wspólnot chrześcijańskich wobec potrzeb człowieka, urzeczywistniana w zakresie egzystencji nadprzyrodzonej przez apostolat i różne formy duszpasterstwa, a w zakresie egzystencji przyrodzonej przez dobroczynne duszpasterstwo; według Soboru Watykańskiego II stanowi jedną z trzech podstawowych funkcji Kościoła (martyria, leiturgia, diakonia).

W Piśmie Świętym, w NT termin diakonia występuje 34 razy zarówno w znaczeniu posługi przy stole, jak też na oznaczenie wszelkiej posługi poprzez różne formy miłości bliźniego. Zadanie, które czyni chrześcijanina sługą, opiera się na przykładzie Chrystusa, który przyjął „postać sługi” (Flp 2, 6) i przyszedł po to, by służyć (Łk 22, 26); w przeciwieństwie do władców ziemskich Chrystus wskazuje na wolę służenia bliźnim; posługa ta jest wyjściem z własnego egoizmu i żądzy panowania oraz oddaniem się do dyspozycji innych (Mk 10, 42-45).

W dziejach Kościoła – w Kościele pierwotnym diakonia wykraczała poza granice apostolatu w sensie ścisłym i odnosiła się przede wszystkim do posług materialnych, niezbędnych w każdej społeczności, np. posługiwanie przy stole i zbiórka na ubogich w Jerozolimie – inną posługę zlecono Archipowi (Kol 4, 17), inną Tymoteuszowi (2 Tm, 4, 5). Istniała więc różnorodność posług, bo „Duch Święty udzielał różnych darów potrzebnych do dzieła posługiwania” (Ef 4, 12).

Od drugiej połowy IV w. terminem diakonia określano przede wszystkim instytucje dobroczynne przy kościołach, gdzie wierni składali ofiary dla ubogich. [...]

Sobór Watykański II terminem diakonia określa wszystkie zbawcze funkcje Kościoła oraz sposób ich wykonywania. [...] Sobór podkreślając diakonię całego Ludu Bożego wyjaśnił, że do istoty Kościoła należy kontynuowanie diakonii Chrystusa. Służebny charakter wszelkich urzędów w Kościele wyrażają wszystkie dokumenty soborowe, ponieważ „urząd, który Pan powierzył pasterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą, wymownie nazwaną w Piśmie Świętym diakonią, czyli posługiwaniem” (KK 24). [...]

„Encyklopedia Katolicka”, t. 3, Lublin 1985

W naszym Rejonie funkcjonują Diakonie:

     1. Liturgiczna
Zadania: 

 • Troska o godną i uroczystą oprawę liturgiczną mszy świętych z udziałem DK w naszym Rejonie (liturgiczna służba ołtarza).
 • Pogłębianie wiedzy na temat liturgicznej służby ołtarza – podnoszenie sprawności wykonywania czynności liturgicznych, coraz głębsze rozumienie ich sensu.
 • Pogłębianie znajomości mszy świętej i rozumienia jej sensu co ma doprowadzić do umiłowania Eucharystii i życia jej owocami.
 • Odpowiedzialność za działanie Szkoły Liturgicznej, która ma pomóc wszystkim członkom DK w Rejonie coraz lepiej poznać i umiłować Eucharystię.

     2. Muzyczna
Zadania:  

 • Troska o godną i uroczystą oprawę muzyczną mszy świętych z udziałem DK w naszym Rejonie.
 • Zapewnienie oprawy muzycznej wszelkich innych wydarzeń DK w naszym Rejonie.
 • Szkoła śpiewu dla wszystkich członków DK w Rejonie przygotowująca do coraz pełniejszego udziału w śpiewie w czasie mszy św. i nabożeństw – „Kto się śpiewem modli, dwa razy się modli”. 

     3. Modlitwy 
Zadania: 

 • Otaczanie modlitwą wszelkich działań DK w Rejonie (dalej w diecezji, w kraju i na świecie).
 • Otaczanie modlitwą członków DK – różne intencje.
 • Modlitwa w intencjach Papieża  i w intencji Kościoła Powszechnego.
 • Inne intencje wynikające z potrzeby chwili.

     4. Informacyjna 
Zadania:

 • Prowadzenie strony internetowej Rejonu (www.dk.poznan.pl).
 • Wszelka pomoc w zapewnieniu sprawnego przepływu informacji w Rejonie.
 • Realizacja innych zadań informacyjnych.

     5. Gospodarcza 
Zadania:

 • Odpowiedzialność i troska o majątek DK w Rejonie.
 • Organizacja agap w Rejonie.
 • Zabezpieczenie techniczne Rejonowych Dni Wspólnoty szczególnie wyjazdowych.

     6. Konferencyjna 
Zadania:

 • Organizacja konferencji tematycznych (całokształt zadań z tym związanych),
 • Wsparcie organizacyjne Rejonowych Dni Wspólnoty szczególnie wyjazdowych.

                           Składy diakonii dostępne po zalogowaniu się.

odwiedziło nas: 10267
Domowy Kościół
Ruch Światło-Życie
ul. Mleczowa 1, 61-606 Poznań
e-mail: poznan.jadwiga@gmail.com

Para rejonowa:
Ramona i Marek Jędrzejczakowie
pararejonowa.dk.nar-umul@wp.pl
tel. R:533596887, M:533596889